Avis i Skolen

Om oss

Visjon: Avis i Skolen skal bidra til en god skole der bruk av aviser og andre medier fremmer dagsaktuell undervisning, i tråd med skolens formål.

Formål: Avis i Skolen skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

Avis i Skolen (AiS) ble organisert som egen landsomfattende virksomhet i 1971 med formål å etterutdanne og kurse lærere, og å utgi læremateriell.

AiS gir ut undervisningsmateriell med serien "Avis - et massemedium" som hovedhefter.

Medlemsaviser i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak AiS.

Avis i Skolen i regionene blir drevet av medlemsavisene i de lokale avisforeninger.

AiS skal fremme leseevne og leselyst, avis.- og mediekunnskap, og bruk av avis som læremiddel i en nåtidsrelatert og aktuell skole.

AiS samarbeider med lærere, skoler og offentlige myndigheter om kurs, veilednings- og materielltilbud.

AiS er begrunnet i avisenes samfunnsrolle, og står utenfor den kommersielle konkurransen avisene imellom.

Sentralt: AiS/Mediebedriftene

Mediebedriftene utvikler og samkjører virksomheten på landsbasis, og har informasjonsansvar overfor aviser og skoler i regioner uten egen AiS-konsulent.

Lokalt: Regionale AiS-konsulenter

AiS-konsulentene planlegger og gjennomfører tiltak i regionene. AiS-konsulenten har også ansvar for utvikling av kurs og materiell, og for kontakt med lokale AiS-instruktører.

Skolekontakter i avisene

Medlemsavisene utnevner en kontaktperson som arbeider for kontakt mellom egen avis og skoleverket. Avisene har ulike tilbud. Noen tar i mot klassebesøk, eller har opplegg for å besøke skoleklasser. De fleste avisene tilbyr gratis klassesett for en avgrenset periode til bruk i undrevisningen.

AiS-kontaktutvalg
Hver region med egen konsulent har et styre, eller et kontaktutvalg, som utnevnes av medlemmer i de lokale avisforeningene.